Twitter

Salīdziniet īpašuma apdrošināšanas piedāvājumus


Visas nedzīvības apdrošināšanas sabiedrības piedāvā īpašuma apdrošināšanu. Neņemot vērā subjektīvus faktorus, rodas jautājums - kuru apdrošināšanas piedāvājumu izvēlēties.

Mēs esam apkopojuši faktorus, kurus var ņemt vērā, izvēloties piemērotāko īpašuma apdrošināšanas piedāvājumu.


Apdrošināšanas prēmija (izmaksas)
Neapšaubāmi būtiskākais faktors, bet objektīvi vērtējams tikai kopā ar citiem apdrošināšanas polises nosacījumiem.

Apdrošināšanas izmaksām standarta gadījumos nevajadzētu būt lielākām par:
0.5% no apdrošinājuma summas (nekustamā īpašuma apdrošināšanai);
2.0% no apdrošinājuma summas (mantas un kustamā īpašuma apdrošināšana);
0.3% no apdrošinājuma summas (uzņēmējdarbībā izmantojama īpašuma apdrošināšanai).

Apdrošināšanas izmaksas var palielināt:
vispārējs īpašuma stāvoklis, ēku konstrukcijās izmantotie materiāli, atrašanās vieta, iepriekšēja zaudējumu vēsture, izmantošanas veids un vairāki citi faktori.

Apdrošināšanas izmaksas var samazināt:
veiktie drošības pasākumi, pašriska apmērs, apdrošinājuma summa un vairāki citi faktori.

 
Apdrošināmie riski
Īpašumu var apdrošināt pret daudziem dažādiem riskiem, kas tiek uzskaitīti polisē un paskaidroti apdrošināšanas noteikumos.

Parasti īpašumu apdrošina pret:
ugunsgrēku; pēkšņu eksploziju; dabas stihijām – vētru, krusu, tiešu zibens spērienu, plūdiem; trešo personu prettiesisku rīcību – zādzību ar ielaušanos, laupīšanu, ļaunprātīgiem bojājumiem.

Katras apdrošināšanas sabiedrības polisē un noteikumos var atšķirties apdrošināmo risku uzskaitījums un formulējums.

Lieliem industriāliem īpašumiem tiek piedāvātas „visu risku" polises, kas sedz visus iespējamos negadījumus, izņemot apdrošināšanas noteikumos minētos izņēmumus.


Apdrošinājuma summa
Apdrošinot īpašumu, apdrošinājuma ņēmējs un apdrošināšanas sabiedrība savstarpēji vienojas par apdrošinājuma summu. Tiek uzskatīts, ka par apdrošinājuma summas pareizu noteikšanu atbildīgs ir apdrošinājuma ņēmējs. Apdrošināšanas sabiedrībām parasti ir rekomendācijas par šo jautājumu.

Zināms, ka, apdrošinot īpašumu, vērtību tam var noteikt dažādos veidos, par pamatu ņemot: inventarizācijas vai bilances vērtību, tirgus vērtību vai novērtējumu, atjaunošanas vai būvniecības izmaksas. Visas minētās pieejas ir pareizas, bet svarīgi ir ņemt vērā faktu, ka apdrošinājuma summas noteikšanas metode būs pamats apdrošināšanas atlīdzības izmaksas aprēķināšanai.

Iesakām īpašumu neapdrošināt par vērtību, kas ir zemāka par vērtību, kas ir zemāka par tā vērtību.


Pašrisks
Īpašuma apdrošināšanas polisēs parasti tiek paredzēts pašrisks, kas salīdzinoši ar apdrošinājuma summu ir neliela naudas summa kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apņemas segt pats apdrošinājuma ņēmējs.

Palielinot pašrisku, ir iespējams ievērojami samazināt apdrošināšanas izmaksas.


Izņēmumi
Apdrošināšanas līguma noteikumos vienmēr ir minēti izņēmumi, par kuriem apdrošināšanas sabiedrība neizmaksās atlīdzību. 

Īpašuma apdrošināšanas polises parasti neparedz apdrošināšanas atlīdzību, ja zaudējumu cēlonis ir bijis:
karš, dumpis, masu nemieri vai tamlīdzīgas parādības;
valsts varas rīcība vai likumdošanas izmaiņas;
apdrošinātās personas tīša rīcība zaudējumu izraisīšanai, rupja neuzmanība vai noziedzīga rīcība;
kodolsprādziens, radiācijas vai radioaktīvais piesārņojums;
atrautā vai neiegūtā peļņa
un vairāki citi.


Apdrošināšanas atlīdzība
Tiek izmaksāta gadījumos, kad iestājies kāds no polisē minētajiem apdrošinātajiem riskiem.
Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai kompensācijas apmēru nosaka, par pamatu ņemot apdrošinājuma summu un tās noteikšanas izvēlēto metodi.

Apdrošināšanas atlīdzību var izmaksāt trijos dažādos veidos: salabojot bojāto īpašumu, aizstājot to ar līdzvērtīgu vai kompensējot zaudējumu apmēru skaidrā naudā.

Apdrošināšanas sabiedrībām, lai saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, mēdz atšķirties iesniedzamo dokumentu daudzums. Tie ir uzskaitīti apdrošināšanas noteikumos.

Mēdz atšķirties neatkarīgu ekspertu izvēles un apmaksas kārtība, ja radušās domstarpības par apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

Papildu segums
Ļoti bieži īpašuma apdrošināšanas polisēs ietver arī nekustamā īpašuma īpašnieka vai lietotāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas sedz trešām personām nejauši nodarītos zaudējumus.

Taupiet savu laiku- uzticiet piedāvājuma sagatavošanu Rīgas Polise apdrošināšanas brokeriem.

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@polise.lv

Rīgas Polise SIA
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Tālrunis: +371 67320600

E-pasts: riga@polise.lv

Sazinieties ar mums


Copyright 2000-2005 polise.lv

All rights reserved